Vijaichina เป็นเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน แห่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  เป็น ศูนย์วิจัยระดับชาติ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อผลักดันให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเทศจีนอย่างเป็น ระบบ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา และอาจารย์อาร์ม ตั้งนิรันดร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้อำนวยการ 

ติดต่อ: ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ฝ่ายภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์ 02 5612445 ต่อ  463 


เว็บไซต์ศูนย์ : http://www.vijaichina.com/ หรือเฟสบุ๊คที่ www.facebook.com/vijaichina