การบริหารงานสภาวิจัยแห่งชาติตามพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ


การบริหารงานสภาวิจัยแห่งชาติตามพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ

  1. นายกรัฐมนตรี                                                 ประธาน
  2. รองนายกรัฐมนตรี                                             รองประธาน
  3. กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง                              กรรมการ
  4. เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                         กรรมการและเลขานุการ
  5. รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง      ที่ปรึกษาสภาวิจัยแห่งชาติ
      ในการบริหารงานของสภาวิจัยแห่งชาติ มีคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินงาน
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ
      ประกอบด้วยประธานกรรมการสาขาวิชาการทุกสาขา เลขาธิการและรองเลขาธิการ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และบุคคลอื่นไม่เกินห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีอำนาจและหน้าที่ตามที่สภาวิจัยแห่งชาติจะได้มอบหมายและกำกับการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
       มีเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหนึ่งคน และรองเลขาธิการสองคน เลขาธิการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไป ซึ่งราชการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และบังคับบัญชา ข้าราชการในสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ