คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ


           
     

   
         
ศาสตราจารย์พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
ประธานกรรมการสาขา
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
  ศาสตราจารย์กิตติคุณ
นายแพทย์ประสิทธิ์ ฟูตระกูล
 ประธานกรรมการสาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
ศาตราจารย์พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์
 ประธานกรรมการสาขา
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
         
รองศาสตราจารย์กล้าณรงค์ ศรีรอด
ประธานกรรมการสาขา
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 

รองศาสตราจารย์ สุธี อักษรกิตติ์
ประธานกรรมการสาขา
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

 

ศาตราจารย์กิตติคุณ
ปราณี กุลละวณิชย์
ประธานกรรมการสาขาปรัชญา
         
ศาสตราจารย์นันทวัฒน์ บรมานันท์
ประธานกรรมการสาขานิติศาสตร์
  รองศาสตราจารย์โกวิทย์ กังสนันท์
ประธานกรรมการสาขา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
   ศาสตราจารย์เทียนฉาย กีระนันทน์
ประธานกรรมการสาขาเศรษฐศาสตร์
         

ศาตราจารย์เกียรติคุณอภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์

ประธานกรรมการสาขาสังคมวิทยา
 

ศาสตราจารย์กาญจนา เงารังษี

ประธานกรรมการสาขาการศึกษา
 

รองศาสตราจารย์ครรชิต มาลัยวงศ์

ประธานกรรมการสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

         
นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ
เลขาธิการ
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการ

 
นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ 
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ