ทำเนียบประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ

พลโท พระยาศัลวิธานนิเทศ
20 มกราคม 2503   26 สิงหาคม 2513
ศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์ 27 สิงหาคม 2513  23 ตุลาคม 2517
ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ 24 ตุลาคม 2517 -  24 สิงหาคม 2531
ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทย์ 1 สิงหาคม 2531  31 กรกฎาคม 2534
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 24 ตุลาคม 2534 -  18 มีนาคม 2535
ศาสตราจารย์สง่า สรรพศรี 19 มีนาคม 2535  12 มิถุนายน 2538
ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์เกตุทัต 13 มิถุนายน 2538  13 มิถุนายน 2541
นายอำพล เสนาณรงค์ 12 มกราคม 2542   12 มกราคม 2545
ดร.สันทัด โรจนสุนทร 20 สิงหาคม 2545  8 ธันวาคม 2548
ดร.วีรพงษ์ รามางกูร 9 ธันวาคม 2548  28 พฤศจิกายน 2549
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร 14 กุมภาพันธ์ 2550   24 สิงหาคม 2552
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร 25 สิงหาคม 2552   22 ตุลาคม 2555
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 28 พฤศจิกายน 2555  
 ปัจจุบัน