องค์ประกอบ และโครงสร้าง

องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่

สภาวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วย

นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เป็นที่ปรึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ

รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการอื่นๆ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ได้แก่คณะกรรมการสาขาวิชาการ 12 สาขา และมีหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายและพิจารณาข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับการที่สำนักงานฯ เสนอตามบทแห่งพระราชบัญญัติ แล้วทำความเห็นเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อ นายกรัฐมนตรีในกิจการเกี่ยวกับการวิจัยตามที่นายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาดำเนินการ 

สภาวิจัยแห่งชาติมีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งประกอบด้วย              

ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน 5 คน ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ประธานกรรมการสาขาวิชาการ 12 สาขา
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมีอำนาจและหน้าที่ตามที่สภาวิจัยแห่งขาติมอบหมายและกำกับการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

คณะกรรมการสาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติ 12 สาขา ประกอบด้วย
 1. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 
 2. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 3. สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 4. สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 5. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 6. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
 7. สาขาปรัชญา
 8. สาขานิติศาสตร์
 9. สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 10. สาขาเศรษฐศาสตร์
 11. สาขาสังคมวิทยา
 12. สาขาการศึกษา

 

โครงสร้างสภาวิจัยแห่งชาติ