ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2558 
 
 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2557 
 
 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2556 
 
 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2555 
 
 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2554 
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2553 
  
 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2552
  
 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2551 
  
 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2550
  
 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2549