วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


วิสัยทัศน์ วช.

“วช. เป็นองค์กรหลักที่ชี้นำการพัฒนาประเทศและนโยบายภาครัฐโดยใช้การวิจัย
รวมถึงการบูรณาการและบริหารงบประมาณการวิจัยของประเทศ
ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม”


นโยบายคุณภาพ วช.

“สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มุ่งมั่นการนำองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานกลางด้านการบริหารงานวิจัยของประเทศ ที่ทุกภาคส่วนในระบบวิจัยยอมรับในบทบาทการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
การส่งเสริมการวิจัยอย่างมีทิศทาง การประเมินผลและการจัดการความรู้จากการวิจัย การวางมาตรฐานด้านการวิจัย การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศโดยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ


พันธกิจ

 1. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณแบบบูรณาการ 
 2. เสนอแนวทางและผลักดันการบูรณาการงบประมาณการวิจัยของประเทศ 
 3. ติดตามและประเมินผลการวิจัยและการบริหารงบประมาณการวิจัยของประเทศ
 4. บริหารจัดการความรู้จากการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล
 5. กำหนด ส่งเสริม กำกับ และรับรองมาตรฐานการวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลหรือแนวทางที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ
 6. เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยระดับประเทศและนานาชาติ
 7. พัฒนาสามัตถิยะบุคลากรและคุณภาพขององค์กร


ค่านิยม

"เป็นมืออาชีพ โดยใช้หลักคุณธรรมในการบริหารและปฏิบัติงานเพื่อมุ่งผลสำเร็จ"


วัฒนธรรมองค์กร
"การมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์ที่ดี มีความเสียสละทุ่มเท"


ยุทธศาสตร์องค์กร

 1. การขับเคลื่อนและติดตามหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนให้นำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม
 2. การบูรณาการ บริหาร ติดตาม และประเมินผลแผนและงบประมาณการวิจัยของประเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
 3. การขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ของประเทศและนานาชาติมาใช้ในการพัฒนาระดับประเทศและพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรม
 4. การพัฒนาความเข้มแข็งและความร่วมมืออย่างยั่งยืนของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ และเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งร่วมมือกับเครือข่ายในการสร้างบุคลากรทางการวิจัยที่มีคุณภาพ
 5. การพัฒนามาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติด้านการวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลหรือเป็นที่ยอมระดับประเทศ และขับเคลื่อนการนำไปใช้อย่างทั่วถึงโดยร่วมมือกับประชาคมวิจัย
 6. การพัฒนาและเพิ่มพูนการใช้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศการวิจัยของประเทศให้ทันสมัยเป็นสากลและเชื่อมโยงระดับประเทศและอาเซียน
 7. การพัฒนาการบริหารจัดการ วช. ให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพเต็มรูปแบบ จัดทำแผนและดำเนินงานแบบบูรณาการ ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล และเร่งรัดพัฒนาบุคลากร วช. ให้เป็นผู้นำและมีความเชื่ยวชาญด้านระบบวิจัย