• รายชื่อผลงานที่จดทรัพย์สินทางปัญญา
  • คณะทำงานยกร่างกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา
  • คำแนะนำและขั้นตอนการจัดทรัพย์สินทางปัญญาที่ วช. ให้การสนับสนุน
  • การเจรจาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์