การประเมินผลการวิจัยของประเทศ

                    คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ได้มีมติเห็นชอบให้ วช. ดำเนินงานการประเมินผลการวิจัยของประเทศอย่างเป็นระบบ ที่ครอบคลุมองค์ประกอบการวิจัยทั้งปัจจัยนำเข้าการวิจัย (inputs)  กระบวนการบริหาร/ดำเนินการวิจัยให้ประสบผลสำเร็จ (throughputs) ผลผลิตที่ได้ (outputs) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (outcomes) และผลกระทบที่ตามมา (impacts) จากการวิจัย โดยพัฒนากรอบแนวคิดการประเมินผลให้เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการวิจัยของประเทศต่อไป

                   เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นบรรลุผลสำเร็จ วช. จึงได้กำหนดให้มีโครงการ “การประเมินผลการวิจัยของประเทศ” และแผนงาน “การออกแบบและวางระบบการประเมินผลการวิจัยของประเทศ” ภายใต้โครงการดังกล่าว ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวคิดการประเมินผลการวิจัยที่กำหนดไว้เบื้องต้น โดยการออกแบบและวางระบบการประเมินผลการวิจัยของประเทศจะครอบคลุมการนำไปใช้ในการประเมินผลการวิจัยของประเทศ ดังนี้

๑.   ภาพรวมการวิจัยของประเทศ

๒.   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้านการวิจัย

๓.   ประสิทธิผล สัมฤทธิผลของการวิจัย

๔.   ศึกษาผลกระทบของงานวิจัย

โดยมีมิติในการประเมินผล ๔ มิติ ได้แก่ วิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและชุมชน และนโยบาย เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมการวิจัยของประเทศ ที่สามารถวิเคราะห์สถานภาพการวิจัยแต่ละปี สถานภาพความก้าวหน้าและผลสำเร็จของการวิจัยในมิติต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการวิจัยของประเทศ การวิเคราะห์และกำหนดกรอบความต้องการงบประมาณเพื่อการวิจัยของประเทศ

ในการดำเนินการออกแบบและวางระบบการประเมินผลการวิจัยของประเทศ วช. ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ดำเนินการดังนี้

๑.   ทบทวนวรรณกรรมและประสบการณ์ของต่างประเทศ

๒.   จัดทำตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการวิจัยในภาพรวมและตัวชี้วัดเฉพาะสาขา

๓.   ทดสอบและร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทดสอบระบบเพื่อปรับปรุงระบบประเมินผลการวิจัยที่ออกแบบขึ้น

๔.   ขับเคลื่อนและขยายผลการใช้ระบบการประเมินผล


          ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบการประเมินผลการวิจัยของประเทศ รวมทั้งนิยามและคำจำกัดความของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง การจัดกลุ่มการวิจัย การจัดกลุ่มหน่วยงานที่ทำการวิจัย และดำเนินการจนได้กรอบแนวคิดและตัวชี้วัดภาพรวมการวิจัยและตัวชี้วัดการวิจัยเฉพาะสาขา ได้แก่ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ ซึ่งการดำเนินการต่อไป จะเป็นการทดสอบการใช้ตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นมา และนำเสนอระบบการประเมินผลในภาพรวม พร้อมแนวทางการขับเคลื่อนและขยายผลการใช้ระบบการประเมินผลการวิจัยของประเทศ


ดาวน์โหลดสถานภาพรายยุทธศาสตร์_ปี51-56