ประกาศผลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

-  ประกาศผลรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙   (คลิกดาวน์โหลด)


ประกาศ!! การเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณ

เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทย ซึ่งได้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและวงวิชาการเป็นส่วนรวม และเพื่อให้นโยบายนี้บรรลุผลสำเร็จด้วยดี วช. จึงได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในแต่ละสาขาวิชาการเป็นประจำทุกปีโดยได้ทำการคัดเลือกนักวิจัยที่มีจริยธรรมและมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการมีผลงานวิจัยสร้างคุณประโยชน์ต่อวงวิชาการและประชาชนสมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่น วช. จึงได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในแต่ละสาขาวิชาการเป็นประจำทุกปี
  
 เอกสารแบบฟอร์ม สามารถดาวน์โหลดได้ดังนี้

-  ประกาศ!! การเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐(Word)

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวิจัยเกียรติคุณ ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๓๐, ๕๓๙, ๕๑๖,
๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘, ๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๕
ได้ทุกวันในเวลาราชการหรือทาง http://rrm.nrct.go.th

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

» นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554 

» นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553 

» นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2552 

» นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2551 

» นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550  

» นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2549   

» นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2548  

» นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2547

รายชื่อนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2428 - 2554