รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น


รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555ประกาศผลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๕๖

-  ประกาศผลรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๕๖  (ดาวน์โหลด)ประกาศ!   

การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ :  รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๕๗

วช. ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์จะเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลฯ ประจำปี ๒๕๕๗  

จัดทำรายละเอียดตามข้อกำหนด 


สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดแบบฟอร์มต่างๆ ดังนี้

-   ประกาศ! การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๕๗

-    คำชี้แจงประกอบแบบ วช. ๒ ป

-    ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการให้รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น พ.ศ. ๒๕๕๑

-    แบบฟอร์มการเสนอผลงานฯ


กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้ว  ส่งถึงส่วนวิจัยเกียรติคุณ ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน  

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖


ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวิจัยเกียรติคุณ ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๓๐, ๕๓๙, ๕๑๖,
๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘, ๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๕   •