รางวัลผลงานวิจัย

 ประกาศผลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ :  รางวัลผลงานวิจัย  ประจำปี ๒๕๕๕ 

- ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๕ (คลิกดาวน์โหลด)การเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัย ปี 2556

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายที่จะส่งเสริมการวิจัยทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและการพัฒนาประเทศ และเพื่อให้นโยบายนี้ บรรลุผลสำเร็จด้วยดี วช. จึงได้จัดให้มีรางวัลสำหรับผลงานวิจัยในแต่ละสาขาวิชาการเป็นประจำทุกปี

ผู้สนใจ เสนอขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๖ สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังนี้

- ประกาศ!! การเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัยประจำปี ๒๕๕๖ (PDF)

- ประกาศ!! การเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัยประจำปี ๒๕๕๖ (Word)

เอกสารดาวน์โหลด

ข้อกำหนดสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการให้รางวัลผลงานวิจัย พ.ศ.2551 (ไฟล์ pdf.)
ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการให้รางวัลผลงานวิจัย พ.ศ.2551 (ไฟล์ pdf.)
สถิติการเสนอผลงานวิจัย (ไฟล์ pdf.)
รางวัลผลงานวิจัย ตั้งแต่ปี 2517 – 2553 (ไฟล์ pdf.)


ชื่อผลงานวิจัยได้รางวัล

ประกาศผลตัดสินรางวัลผลงานวิจัย

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวิจัยเกียรติคุณ ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๓๐, ๕๓๙, ๕๑๖,
๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘, ๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๕