รางวัลวิทยานิพนธ์

 

ประกาศผลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ :  รางวัลวิทยานิพนธ์  ประจำปี ๒๕๕๙

- ประกาศผลรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปี ๒๕๕๙ (คลิกดาวน์โหลด) 


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายที่จะส่งเสริมการวิจัยทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้ารวมทั้งสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกที่มีลักษณะของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและการพัฒนาประเทศ ดังนั้น เพื่อให้นโยบายนี้บรรลุผลสำเร็จด้วยดี วช. จึงได้จัดให้มีรางวัลสำหรับวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) ในแต่ละสาขาวิชาการเป็นประจำทุกปี

ผู้สนใจ เสนอขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2556 สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังนี้

- ประกาศ!! การเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2560 (PDF)

- ประกาศ!! การเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2560 (Word)

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวิจัยเกียรติคุณ ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๓๐, ๕๓๙, ๕๑๖,
๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘, ๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๕ 

เอกสารดาวน์โหลด

- แบบเสนอเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์(ดาวน์โหลดไฟล์)
- ระเบียบ-ข้อกำหนด (วิทยานิพนธ์)(ดาวน์โหลดไฟล์)


ประกาศผลรางวัลวิทยานิพนธ์
- ประกาศผลตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ 2550  (ดาวน์โหลดไฟล์)
- ประกาศผลตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ 2551  (ดาวน์โหลดไฟล์)
- ประกาศผลตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ 2552  (ดาวน์โหลดไฟล์)
- ประกาศผลตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ 2553  (ดาวน์โหลดไฟล์)

ประกาศผลรางวัลวิทยานิพนธ์ 2555 (คลิกดาวน์โหลด)


* รางวัลวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ ปี2548 - ปี 2553  (ดาวน์โหลดไฟล์)