Wednesday, December 21, 2016
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2559
By admin @ 3:51 PM :: 9261 Views :: :: เอกสารเผยแพร่, download
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2559

ดาวน์โหลด

  1. แบบสรุปภาพรวมโครงการวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ 2559
  2. แบบสรุปข้อมูลบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ 2559
  3. แบบรายงานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
  4. คู่มือการกรอกข้อมูล 

รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ : ฝ่ายดัชนีการวิจัยของประเทศ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทร. 025612445 ต่อ 511 - 513