Tuesday, January 17, 2017
ประกาศรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติและการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
By Panutchanard @ 8:50 AM :: 6723 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศ กฎ ระเบียบ วช., ประกาศทุนวิจัย

(สำเนา) ประกาศผลนักวิจัยดีเด่น

(สำเนา) ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัย59

(สำเนา) ประกาศผลรางวัลวิทยานิพนธ์59

(สำเนา) ประกาศผลรางวัลสิ่งประดิษฐ์60

(สำเนา) ประกาศรับสมัครนักวิจัย

(สำเนา) ประกาศรับสมัครผลงานวิจัย

(สำเนา) ประกาศรับสมัครวิทยานิพนธ์60

(สำเนา) ประกาศรับสมัครสิ่งประดิษฐ์61

แบบเสนอนักวิจัย

แบบเสนอผลงานวิจัย

แบบเสนอวิทยานิพนธ์

แบบเสนอสิ่งประดิษฐ์