Friday, February 17, 2017
การจัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
By Panutchanard @ 1:33 PM :: 5297 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม

1. สำเนาประกาศ วช. เรื่อง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี ๒๕๖๐

2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี ๒๕๖๐

3.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สายอุดมศึกษา ประจาปี ๒๕๖๐

4. แบบฟอร์ม - แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประกวด สายอุดมศึกษา (word)

5. แบบฟอร์ม - แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประกวด สายอุดมศึกษา (pdf) 

6. poster RIN สายอุดมศึกษา.pdf