Thursday, March 09, 2017
ขอเชิญส่งข้อเสนอด้านความมั่นคงเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560
By Panutchanard @ 10:17 AM :: 3513 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 
(การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง)

สามารถส่งเอกสารข้อเสนอได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย ภายในวันที่ 3 เมษายน 2560

รายละเอียด ดังนี้

1.1 หนังสือเชิญส่งข้อเสนอด้านความมั่นคง ปี 2560

1.2 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การรับข้อเสนอด้านความมั่นคง

2.1 ใบนำส่งข้อเสนอโครงการและแบบสรุป

2.2 แบบ จว.4 (แบบเสนอโครงการด้านความมั่นคง)

2.3 ตารางรายละเอียดงบประมาณโครงการเชิงชุมชน สังคม

2.4. แบบความร่วมมือ(เบื้องต้น)หน่วยงานพื้นที่