Thursday, March 09, 2017
ประกาศรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม)
By Panutchanard @ 2:52 PM :: 307 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.

การรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม 
การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์    (เพิ่มเติม)

กําหนดวัน เวลา รับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ 

การยื่นใบสมัคร

1. ส่งใบสมัครดัวยตนเอง ได้ที่ สถาบันพัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง วิทยาศาสตร์ (สพสว.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชั้น1 อาคาร วช. 5 สํานักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ
2. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยัง สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  เลขที่196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยถือเอาวันที่มีการประทับตราไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งเป็นวันยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชื่อ

รายละเอียด ดังนี่้

1.ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติม (เอกชน)

2. ใบเสนอชื่อ (ประเภทผู้แทนภาคเอกชน)

3. ใบสมัครและประวัติผู้สมัคร (ประเภทผู้แทนภาคเอกชน)