Monday, March 13, 2017
ประกาศทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ประจำปี 2560
By Panutchanard @ 2:03 PM :: 530 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เรื่อง "ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560"

มีรายละเอียดดังนี้

1.ประกาศทุนวารสารปี 2560 

2.หนังสื่อขอประชาสัมพันธ์ 

3.แบบเสนอขอรับทุนSSA ปี 2560 

4.กำหนดการประชุมชี้แจง วารสารวันที่ 20 เมษายน 2560 

5.แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงทุนวารสาร