Monday, March 13, 2017
ประกาศทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ประจำปี 2560
By Panutchanard @ 2:03 PM :: 2738 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เรื่อง "ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560"

มีรายละเอียดดังนี้

1.ประกาศทุนวารสารปี 2560 

2.หนังสื่อขอประชาสัมพันธ์ 

3.แบบเสนอขอรับทุนSSA ปี 2560 

4.กำหนดการประชุมชี้แจง วารสารวันที่ 20 เมษายน 2560 

5.แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงทุนวารสาร 

เอกสารที่ใช้ประกอบการประชุม ดังต่อไปนี้

1. ประกาศทุนวารสารฯปี2560

2. เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ อ.โกวิทย์

3. ชี้แจงทุนอุดหนุนฯ (powerpoint)

4. หลักการและเทคนิคการเขียนบทความ KM อ.โกวิทย์ (powerpoint)

5.รูปแบบบทความตามมาตรฐาน วช. อ.สุรัตน์