Thursday, October 12, 2017
เชิญชวนผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561
By Panutchanard @ 4:24 PM :: 6613 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

เชิญชวนผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

1.แบบนำเสนอผลงาน doc

2.แบบนำเสนอผลงาน pdf

3.โครงการจัดงาน

4.กำหนดการนิทรรศการ

5.จดหมายพร้อมเวียนเสนอผลงาน