:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Tuesday, August 15, 2017 7:54 PM
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น กิจกรรม และผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
โดย sawitta :: 6 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น กิจกรรม และผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, August 07, 2017 7:14 PM
ประกาศสอบราคาจัดจ้างพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช. ครั้งที่ 2
โดย sawitta :: 35 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจัดจ้างพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช. ครั้งที่ 2

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, August 04, 2017 11:40 AM
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์
โดย sawitta :: 31 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, August 03, 2017 9:49 AM
แจ้งแก้ไขประกาศการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
โดย admin :: 8 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศ กฎ ระเบียบ วช.
ตามที่ วช. ได้ประกาศการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ลงวันที่ 1 ก.พ. 2560
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, August 02, 2017 12:49 PM
รับสมัครงานลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โดย Panutchanard :: 99 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศรับสมัครงาน

จำนวน 1 อัตรา

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, July 27, 2017 4:03 PM
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทำวารสารด้านสังคมศาสตร์
โดย Panutchanard :: 169 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

จำนวน 4 ทุน ทุนละ 200,000 บาท รายชื่อดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, July 26, 2017 7:10 PM
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบ NRCT's local handle System Version 2 ครั้งที่ 2
โดย sawitta :: 40 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบ NRCT's local handle System Version 2 ครั้งที่ 2

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, July 26, 2017 6:13 PM
ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2560-2561
โดย Panutchanard :: 752 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, July 26, 2017 5:20 PM
ขอเลื่อนการประชุมเรื่อง แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
โดย admin :: 938 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม

ในวันจันทร์ที่ 21  สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, July 26, 2017 1:00 PM
กำหนดการชี้แจงกรรมาธิการฯ และอนุกรรมาธิการฯ
โดย admin :: 503 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.
ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป