View Article

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Publish date : Wednesday, December 30, 2015 3:38 PM

ขอเชิญเสนอความเห็นเพื่อจัดทำกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2560


โดย admin :: 3828 Views ::
 

ขอความเห็นเพื่อจัดทำกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2560

            ด้วยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินการร่วมกันเพื่อให้ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดย วช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1)

          ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการสนับสนุนการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วช. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์พิจารณาทบทวน เพิ่มเติม และให้ข้อเสนอแนะต่อกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 เพื่อ วช. จะได้รวบรวมและมาประมวลร่วมกับคณะทำงานจัดทำกรอบการวิจัย เพื่อปรับปรุงพัฒนาเป็นกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ต่อไป ได้ที่เว็บไซต์ของ วช. ที่ link ด้านล่างนี้

วช. ขอขอบพระคุณท่าน ที่ร่วมแสดงความเห็นเพื่อจัดทำกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2560

ติดต่อสอบถาม :

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 489, 0 2579 2284 (กนกพร/เกศรา/อุไร)
โทรสาร. 0 2561 3721, 0 2579 0566 <br /> E-mail : vijaibudget59gmail.com, ipnrctgmail.com

Rating