View Article

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Publish date : Friday, July 01, 2016 1:49 PM

ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกและ/หรือ นักวิจัยรุ่นเยาว์ เข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ ๙


โดย Wichyada :: 4219 Views :: IN ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, ประกาศทุนวิจัย
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกและ/หรือ นักวิจัยรุ่นเยาว์ 

เข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ ๙

ด้วยองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) ซึ่งมีความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ จะจัดให้มีการประชุม  ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกและ/หรือ นักวิจัยรุ่นเยาว์ เข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ ๙ ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทยศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ตลอดจนเปิดโอกาสให้แก่บัณฑิตศึกษาในภูมิภาค สร้างเครือข่ายและได้แลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาต่างๆกับผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั่วโลก 

- รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2559 -

รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 

 ๑.  รายละเอียดการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ ๙   
 ๒.  แบบหนังสือนำส่งเพื่อเสนอชื่อนักศึกษาฯ  
 ๓.  แบบหนังสืออนุญาตจากอธิการบดี  
 ๔.  ข้อมูลประกอบการสมัคร  HOPE Meeting ครั้งที่ ๙
 
 ๕.  Application From  
 ๖.  Appendix  

ติดต่อสอบถาม :

กองการต่างประเทศ (กกต.)

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๒๐๗

Rating