View Article

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Publish date : Tuesday, November 01, 2016 9:32 AM

การรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องข้าว รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


โดย Alongkorn :: 3418 Views :: IN ประกาศทุนวิจัย
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องข้าว รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

-------------------------------------------------------------

คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องข้าว รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) พร้อมส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน ๑๐ ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

กรอบการวิจัยที่เปิดรับประกอบด้วย

๑.      การพัฒนาเกษตรกร

๒.      การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก

๓.      การพัฒนาข้าวคุณภาพสำหรับตลาดพิเศษ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

๑.         ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องข้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบที่ ๒

๒.         กรอบการวิจัย แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๓.         แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. ๑ช)

๔.         คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. ๑ค)

๕.         แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. ๑ย/๑ด)

๖.         คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. ๒ค)

๗.         แบบหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา  (แบบ คอบช. ๓)

๘.         แบบหนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (แบบ คอบช. ๔)

๙.         แบบหนังสือนำส่ง

๑๐.    จริยธรรมการวิจัยในคน

๑๑.    จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง

๑๒.    ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ

๑๓.    แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

๑๔.    จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

๑๕.    มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

๑๖.    ประกาศ ปปช. ฉ.๑

๑๗.    ประกาศ ปปช. ฉ.๒

๑๘.    ประกาศ ปปช. ฉ.๓

หมายเหตุ

๑.    เพื่อความสะดวกขอให้ลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) และต้องปรับสถานะของตนเองให้เป็นปัจจุบัน (หัวหน้าโครงการ ผู้อำนวยการแผนงาน และผู้ร่วมวิจัย ทุกท่านที่จะยื่นขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยต้องลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบ http://www.nrms.go.th/Register.aspx) สามารถสอบถามเรื่องการลงทะเบียนนักวิจัยได้ที่ กองมาตรฐานงานวิจัย (กมว.) โทร ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๘

๒.    การส่งข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องข้าว รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRMS พร้อมเอกสารขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจำนวน ๑๐ ชุด (หนังสือนำส่ง+ข้อเสนอการวิจัยต้นฉบับลงนามจริง พร้อมสำเนา รวมเป็นจำนวน ๑๐ ชุด+CD ที่บันทึกข้อมูลข้อเสนอฯ .pdf, .doc จำนวน ๒ ชุด) และต้องส่งเอกสารทั้งหมดให้ถึงเจ้าหน้าที่ กบง.วช. ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. นี้เท่านั้น

๓.    ควรลงทะเบียนส่งข้อเสนอวิจัยก่อนกำหนดปิดรับอย่างน้อย ๕-๗ วัน เพื่อเจ้าหน้าที่จะช่วยดำเนินการแก้ไขได้ทันการณ์ หากมีปัญหาสามารถสอบถามเรื่องรายละเอียด เงื่อนไขการยื่นข้อเสนอการวิจัยได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๔๐๔-๔๐๕ 

สามารถดูข้อมูลเอกสารทั้งหมดได้ที่ :  คลิกที่นี้เพื่อดูข้อมูล

Rating