View Article

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Publish date : Tuesday, January 31, 2017 3:43 PM

ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2560


โดย admin :: 5622 Views :: IN ประกาศทุนวิจัย
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น 
ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย - เกาหลี (NRCT - NRF) ประจำปี 2560 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of Korea, NRF) ได้ตกลงร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้ความโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย - เกาหลี (NRCT-NRF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มเข็งของความร่วมมือด้านการการวิจัยระหว่างประเทศและสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยในประเทศไทยและสาธารณรับเกาหลีผ่านการทำวิจัยร่วมกันของนักวิจัย อันจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสาร :

  1. สำเนาประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น  
  2. แบบหนังสือนำส่งเอกสารการสมัครขอรับทุน 
  3. แบบหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา 
  4. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการภาษาไทย 
  5. ใบสมัครขอรับทุนภาษาอังกฤษ (application form) 
Rating