View Article

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Publish date : Friday, March 03, 2017 2:27 PM

งานสัมมนาวิชาการเรื่อง "รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน"


โดย Panutchanard :: 779 Views :: IN งานประชุม สัมมนาและอบรม
 

งานสัมมนาวิชาการเรื่อง "รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน" ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานวิจัยกลุ่มเรื่องสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงที่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

และมีเอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากรในการจัดสัมมนาดังกล่าว

1. การบรรยายพิเศษดร.วิภารัตน์

2. อ.ภัทรนันท์

3. อ.ณัฏฐพร

4. อ.ลีณา

5. ดร.ณัฏฐ

6. อ.พุฒิพงศ์

7. อ.เดือนรัตน์

8. อ.สุนีย์

9. อ.เดชา

10. อ.เสาวภา

11. อ.ลดาวัลย์

12. อ.กัญญาณัฐ

13. อ.สาโรจน์

Rating