View Article

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Publish date : Monday, March 13, 2017 2:03 PM

ประกาศทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ประจำปี 2560


โดย Panutchanard :: 2818 Views :: IN ประกาศทุนวิจัย
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เรื่อง "ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560"

มีรายละเอียดดังนี้

1.ประกาศทุนวารสารปี 2560 

2.หนังสื่อขอประชาสัมพันธ์ 

3.แบบเสนอขอรับทุนSSA ปี 2560 

4.กำหนดการประชุมชี้แจง วารสารวันที่ 20 เมษายน 2560 

5.แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงทุนวารสาร 

เอกสารที่ใช้ประกอบการประชุม ดังต่อไปนี้

1. ประกาศทุนวารสารฯปี2560

2. เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ อ.โกวิทย์

3. ชี้แจงทุนอุดหนุนฯ (powerpoint)

4. หลักการและเทคนิคการเขียนบทความ KM อ.โกวิทย์ (powerpoint)

5.รูปแบบบทความตามมาตรฐาน วช. อ.สุรัตน์

Rating