View Article

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Publish date : Monday, March 13, 2017 2:03 PM

ประกาศทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ประจำปี 2560


โดย Panutchanard :: 402 Views :: IN ประกาศทุนวิจัย
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เรื่อง "ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560"

มีรายละเอียดดังนี้

1.ประกาศทุนวารสารปี 2560 

2.หนังสื่อขอประชาสัมพันธ์ 

3.แบบเสนอขอรับทุนSSA ปี 2560 

4.กำหนดการประชุมชี้แจง วารสารวันที่ 20 เมษายน 2560 

5.แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงทุนวารสาร 

Rating