View Article

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Publish date : Wednesday, July 26, 2017 11:32 AM

ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนตามโครงการ"ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2560


โดย Panutchanard :: 3016 Views :: IN ประกาศทุนวิจัย
 

ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนตามโครงการ"ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2560

 รายละเอียดดังนี้

1. ประกาศขยายเวลารับสมัครทุน

2. ใบนำส่งเอกสารในการขอรับทุนแรกเปลี่ยนนักวิจัย

3. แบบหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่อธิการบดีขึ้นไปสำหรับผู้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และระดับอธิการบดีหรือเทียบเท่าสำหรับผู้สังกัดหน่วยงานอื่น

4. ใบสมัครขอรับทุนภาษาอังกฤษ (Application form)

5. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (Form of proposal)

Rating