View Article

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Publish date : Wednesday, May 31, 2017 2:24 PM

ประกาศกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561


โดย Panutchanard :: 18567 Views :: IN ประกาศทุนวิจัย
 

ประกาศกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561


เพื่อให้นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา รับทราบแนวทางในการเสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการเสนอขอรับทุน ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (www.nrms.go.th

มีรายละเอียดไฟล์ดังนี้

1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่องการรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
2) กรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
3) แบบฟอร์มโครงการวิจัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2561
4) รายละเอียดคำอธิบายเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มโครงการวิจัยเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ 2561
5) แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณ
6) ตัวอย่างหนังสืออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
7) ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนหน้าปกข้อเสนอโครงการวิจัย (โครงร่างวิทยานิพนธ์)
8) แบบฟอร์มสถานที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับได้สะดวก
9) แบบเสนอแผนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561
10) ตัวอย่างบัญชีโครงการที่เสนอขอรับทุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561


Rating