View Article

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Publish date : Tuesday, July 11, 2017 8:52 AM

การประกาศรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกและ/หรือนักวิจัยรุ่นเยาว์ เข้าร่วมการประชุม HOPE MEETING ครั้งที่ 10


โดย Panutchanard :: 5777 Views :: IN ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.
 

การประกาศรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกและ/หรือนักวิจัยรุ่นเยาว์ เข้าร่วมการประชุม Hope meeting ครั้งที่ 10

1. รายละเอียดการประชุม Hope meeting ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 11 - 15 มี.ค 2561

2. หนังสือนำส่ง

3. แบบหนังสือขออนุญาตจากอธิการบดี

4. แบบข้อมูลการสมัคร Hope Meeting ครั้งที่ 10

5. ตัวอย่างการเขียนข้อมูลประกอบการสมัคร Hope Meeting ครั้งที่ 10

6. Application form

7. Appendix

Rating