View Article

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Publish date : Monday, November 06, 2017 3:48 PM

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ใน 4 ภูมิภาค


โดย admin :: 4680 Views :: IN งานประชุม สัมมนาและอบรม
 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ใน 4 ภูมิภาค 

ตามที่ วช. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะดำเนินการเร่งรัดพัฒนาการวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ให้มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนา ด้านอาชีวศึกษาให้เข้มแข็งบนพื้นฐานสติปัญญา ความรู้ (Knowledge Base) ฐานเทคโนโลยี (Technology Base) และคุณธรรม จริยธรรม (Ethical Base) พร้อมทั้งร่วมกระตุ้นและส่งเสริมนักวิจัยในสายอาชีวศึกษาให้มีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มุ่งหวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยการวิจัยและนวัตกรรม นั้น 

ในการนี้ วช. ร่วมกับ สอศ. ขอเชิญสถาบันการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ส่งอาจารย์และนักศึกษารวมจำนวน 4 คนต่อหน่วยงาน (อาจารย์ 2 คน และนักศึกษา 2 คน) เพื่อเข้าร่วม กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ใน 4 ภูมิภาค ดังนี้ 

 วันที่ ภูมิภาค สถานที่
18 - 20 พฤศจิกายน 2560 ภาคกลางและภาคตะวันออก  โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
22 - 24 พฤศจิกายน 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงแรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี
14 - 16 ธันวาคม 2560  ภาคเหนือ โรงแรมฮอลิเดย์ จ.เชียงใหม่
21 - 23 ธันวาคม 2560
ภาคใต้ โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฏร์ธานี

สามารถ Download รายละเอียดและแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ผ่านทาง www.nrct.go.th 
โดยขอความกรุณาแจ้งความประสงค์ ดังนี้
  1. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะฯ
  2. เอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper) เพื่อขอรับคำแนะนำจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิใน ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 10 ชุด 
  3. รายชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่นำมาจัดแสดงนิทรรศการเพื่อขอรับคำแนะนำจาก ท่านผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมฯ  
  4. รายชื่อผู้เข้าพัก กรณีต้องการเข้าพักกับโรงแรมที่ วช. จัดให้ 
หมดเขตการลงทะเบียนและส่งเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมบ่มเพาะฯ ดังนี้
  1. ภาคกลางและภาคตะวันออก ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
  2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
  3. ภาคเหนือ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
  4. ภาคใต้ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

 *การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะฯ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางขอให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัดของท่าน*

:: Download เอกสาร ::

ภาคกลางและภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคใต้


สอบถามเพิ่มเติม : กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

โทรศัพท์ : 0-2561-2445 ต่อ 517, 519
โทรสาร  : 0-2579-0109
e-mail  : rinvec@nrct.go.th

Rating