View Article

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Publish date : Thursday, November 09, 2017 4:30 PM

ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการวิจัยท้าทายไทย


โดย Panutchanard :: 5471 Views :: IN ประกาศทุนวิจัย
 

ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการวิจัยท้าทายไทย

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ดังนี้

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑ สำหรับโครงการวิจัยท้าทายไทย ที่มีลักษณะการบริหารจัดการชุดโครงการงานวิจัยแบบบูรณาการสหสาขาวิชา กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจสูง และสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง โดยมีกลุ่มเรื่อง ดังนี้ 
               ๑. การพัฒนาเกษตรไทยสู่ Smart Farmer 
               ๒. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย 
               ๓. กระบวนการยุติธรรมรองรับ ๔.๐ 
               ๔. ทะเลไทยไร้ขยะ 
               ๕. การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
               ๖. ประเทศไทยปลอดโรคมือ เท้า ปาก 
               ๗. คนไทยไร้เบาหวาน 
               ๘. ถนนปลอดภัย 
               ๙. สังคมไทยไร้ความรุนแรง 

              ในการนี้ วช. จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจลงทะเบียนส่งข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ

   

1. ประกาศรับข้อเสนอ Director   DOWNLOAD

2. แบบฟอร์มข้อเสนอ   DOWNLOAD

3. คู่มือการเขียนข้อเสนอ   DOWNLOAD

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๕๖๑ ๒๔๔๕ เบอร์ต่อ ๔๐๙ หรือ ๔๑๐ โทรสาร ๐๒ ๕๖๑ ๓๗๒๑

Rating