View Article

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Publish date : Friday, January 26, 2018 5:12 PM

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า กลุ่มเรื่องมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2 )


โดย Panutchanard :: 4823 Views :: IN ประกาศทุนวิจัย
 

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า กลุ่มเรื่องมนุษยศาสตร์ 

ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2 )

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับมอบหมายจาก เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ให้บริหารจัดการ ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

          ในการนี้ เพื่อให้การจัดสรรทุนวิจัย ครอบคลุมในทุกประเด็นการวิจัย สกว. จึงเห็นควรประกาศรับข้อเสนอการวิจัย รอบที่ ๒ ผ่านทางระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) จำนวน ๕๐ โครงการ ที่ยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRMS เท่านั้น

รายละเอียดการรับสมัครข้อเสนอการวิจัย มีดังนี้

          ๑. สกว. จะรับพิจารณาข้อเสนอการวิจัยจำนวน ๕๐ โครงการแรกที่ยื่นผ่านระบบ NRMS เท่านั้น

          ๒. ข้อเสนอการวิจัย ต้องมีกรอบการวิจัยที่ชัดเจน มีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยมีกรอบหลักในการสนับสนุนทุนวิจัย ดังนี้

                    ๑) มนุษยศาสตร์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านภาษาและวรรณคดี

                    ๒) มนุษยศาสตร์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม

                    ๓) มนุษยศาสตร์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาของสังคมไทย

          ๓. ผู้ที่ส่งข้อเสนอการวิจัยที่รอรับการพิจารณาในรอบที่ ๑ แล้ว ไม่สามารถส่งข้อเสนอการวิจัยในรอบที่ ๒ ได้

          ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครข้อเสนอการวิจัยทางเว็บไซต์ของ วช. (http://www.nrct.go.th) และ www.nrms.go.th และ สกว. (http://www.trf.or.th) ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 


ดาวน์โหลดได้ที่นี่ > >  กรอบการวิจัยมุ่งเป้าด้านมุนษยศาสตร์

Rating