View Article

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Publish date : Wednesday, March 14, 2018 11:02 AM

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่"


โดย admin :: 4565 Views :: IN ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม
 


ขอเชิญร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การเขียนผลงานวิจัยและ บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่” 
(A Workshop Project on Writing Manuscript for Publication)

วช. ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (SPS) และสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอสแห่งประเทศไทย (JAAT) ได้กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน ผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่” (A Workshop Project on Writing manuscript for Publication) แก่อาจารย์ นักวิชาการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในระดับภูมิภาค 

วันเวลา และสถานที่

  1. การอบรมครั้งที่ 1 ณ ภาคเหนือ โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ประสานงาน ซึ่งจะจัด ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ https://goo.gl/h1woHK
  2. การอบรมครั้งที่ 2 ณ ภาคตะวันออก โดยมีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ประสานงาน ซึ่งจะจัด ระหว่างวันที่  16 - 17 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ลงทะเบียนภายในวันที่ 1 ก.ค. 61 ที่ https://goo.gl/akdySh

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศ.ดร.นพ. กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ ( e-mail: kittisak@kku.ac.th ) 

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

Rating