Viewing Category

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Friday, June 22, 2018 12:41 AM
ประกาศการจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย”
โดย admin :: 70 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
กำหนดส่งข้อเสนอภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, June 20, 2018 3:59 PM
ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนตามโครงการ "ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2561
โดย admin :: 702 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ก.ค. 2561
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, June 18, 2018 2:22 PM
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562
โดย admin :: 512 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, June 18, 2018 11:42 AM
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2562
โดย admin :: 1273 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th)
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, June 15, 2018 12:13 PM
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562
โดย admin :: 994 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

เปิดรับถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, June 12, 2018 2:48 PM
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program)
โดย admin :: 1324 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS) ประจำปี 2562
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, June 08, 2018 11:13 AM
ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มเรื่องมนุษยศาสตร์
โดย admin :: 586 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
โดย กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, May 22, 2018 2:43 PM
ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561
โดย admin :: 1457 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
เพื่อจัดทำวารสารวิชาการอิเล็กทรอกนิกส์ด้านสังคมศาสตร์
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, May 11, 2018 4:51 PM
ขอความเห็นต่อร่างกรอบการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
โดย admin :: 6899 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย
ร่วมแสดงความเห็นได้นับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, May 09, 2018 4:51 PM
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย Panutchanard :: 2939 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังเอกสารต่อไปนี้ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป