Viewing Category

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Thursday, March 23, 2017 10:41 AM
ประกาศรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ของ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
โดย Panutchanard :: 180 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, March 17, 2017 3:25 PM
การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)" ประจำปี 2560
โดย Panutchanard :: 180 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, March 13, 2017 2:03 PM
ประกาศทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ประจำปี 2560
โดย Panutchanard :: 402 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
ผู้สนใจสามารถขอรับทุนโดยจัดทำเอกสารส่งมาที่ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, March 09, 2017 10:17 AM
ขอเชิญส่งข้อเสนอด้านความมั่นคงเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560
โดย Panutchanard :: 1254 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

สามารถส่งข้อเสนอภายในวันที่ 3 เม.ย. 2560 ได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, January 31, 2017 3:43 PM
ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2560
โดย admin :: 3417 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
ระยะเวลาทำการวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างเดือนมิ.ย. 60 ถึง ธ.ค. 60
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, January 17, 2017 8:50 AM
ประกาศรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติและการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
โดย Panutchanard :: 3119 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศ กฎ ระเบียบ วช., ประกาศทุนวิจัย

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 เท่านัั้น 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, December 30, 2016 1:51 PM
ดัชนีการวิจัย : บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2559
โดย Panutchanard :: 230 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย

สามารถดาวน์โหลดดัชนีการวิจัย : บันไดสู่การพัฒนาประเทศ ๒๕๕๙

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, November 17, 2016 5:05 PM
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่อง พลังงานทดแทน เรื่อง การพัฒนาพลังงานทดแทนและประยุกต์ใช้ในชุมชนสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2559
โดย Alongkorn :: 3213 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่อง พลังงานทดแทน เรื่องการพัฒนาพลังงานทดแทนและประยุกต์ใช้ในชุมชนสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2559
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, November 03, 2016 2:04 PM
รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2560 พร้อมผังโครงสร้าง CASS
โดย Alongkorn :: 2464 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT - CASS) ประจำปี 2560 พร้อมผังโครงสร้าง CASS 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, October 25, 2016 4:54 PM
ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 โครงการความร่วมมือไทย-จีน (NRCT-NSFC) แผนงาน Future Earth
โดย Alongkorn :: 369 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 

ปีงบประมาณ 2559 โครงการความร่วมมือไทย-จีน (NRCT-NSFC) แผนงาน Future Earth

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป