Viewing Category

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Monday, September 11, 2017 11:01 AM
เอกสารประกอบการประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
โดย Panutchanard :: 590 Views :: :: เอกสารเผยแพร่
เอกสารประกอบการประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

 ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ (คลิ๊กดาวน์โหลดที่นี่):: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, August 24, 2017 2:17 PM
เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
โดย Panutchanard :: 8742 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม, เอกสารเผยแพร่

ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, August 24, 2017 11:47 AM
เอกสารการประชุมสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาจิตใจเด็กไทยด้วยนวัตกรรมนิทาน"
โดย Panutchanard :: 1009 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม, เอกสารเผยแพร่
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, June 15, 2017 10:14 AM
เอกสารประกอบการบรรยาย (Power Point) ของวิทยากรการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคกลาง
โดย Panutchanard :: 4122 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม, เอกสารเผยแพร่

เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, April 27, 2017 9:38 AM
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โดย Panutchanard :: 181 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., เอกสารเผยแพร่

เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์และเกิดความโปร่งใสได้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, December 21, 2016 3:51 PM
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2559
โดย admin :: 9320 Views :: :: เอกสารเผยแพร่, download
เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยของโครงการวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และข้อมูลวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, September 21, 2016 5:30 PM
เอกสารประกอบการเสวนา นวัตกรรมนำประชารัฐพัฒนา Thailand4.0
โดย admin :: 834 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม, เอกสารเผยแพร่
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ณห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, July 28, 2016 11:30 AM
นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร
โดย admin :: 468 Views :: :: ประกาศ กฎ ระเบียบ วช., เอกสารเผยแพร่
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, July 13, 2016 5:26 PM
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559
โดย admin :: 413 Views :: :: เอกสารเผยแพร่

แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, May 23, 2016 5:02 PM
ภาพการประชุมชี้แจงทุนอุดหนุนการวิจัย และพิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
โดย Wichyada :: 854 Views :: :: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่

ทุนบัณฑิตศึกษา ๒๕๕๙

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป