วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal)

วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์: ระบบพฤติกรรมไทย

โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย