ประกาศ

 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 1. คำขอร้องเรียน เรื่อง "การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ"  |
 2. คำขอร้องเรียน เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ"  | 
 3. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ช่องทางการร้องเรียน

 1. ส่งข้อร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 2. ส่งข้อร้องเรียนผ่านอีเมล์ที่ nrct_stopcorruptionnrct.go.th หรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (การร้องเรียน)
 3. ร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  3.1 สายด่วนรัฐบาล 1111
  3.2 ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10302
  3.3 ทางเว็บไซต์ www.1111.go.th
  3.4 ยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง