:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Tuesday, May 02, 2017 2:09 PM
การจัดงาน "Research for Strategy Management : วิจัยเพื่อยุทธศาสตร์ในพื้นที่ "
โดย Panutchanard :: 408 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม

ในระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2560 ณ อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, April 27, 2017 9:38 AM
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โดย Panutchanard :: 24 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., เอกสารเผยแพร่

เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์และเกิดความโปร่งใสได้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, April 10, 2017 11:27 AM
ขยายระยะเวลาในการส่งผลงานประกวดออกแบบและตั้งชื่อ mascot ของงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
โดย Panutchanard :: 52 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.

.

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, April 07, 2017 3:27 PM
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โดย Panutchanard :: 529 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศรับสมัครงาน

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, March 30, 2017 4:54 PM
ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560"
โดย admin :: 49 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.

 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, March 09, 2017 2:52 PM
ประกาศรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม)
โดย Panutchanard :: 169 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, March 07, 2017 4:11 PM
ข้อมูลการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โดย Panutchanard :: 164 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.

(ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, February 24, 2017 5:08 PM
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แและรายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดย Panutchanard :: 204 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, February 17, 2017 9:56 AM
กฎบัตรการตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน
โดย Panutchanard :: 72 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศ กฎ ระเบียบ วช.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ว่าด้วย คำนิยาม วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, January 16, 2017 4:44 PM
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง Research for Sustainable Life
โดย Panutchanard :: 1009 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม

ภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.nrct.go.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๕ และ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๒๐๗

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป