:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Friday, December 01, 2017 2:26 PM
ราคากลางโครงการระบบการจัดการเรียนรู้และการสอบออนไลน์สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
โดย sawitta :: 17 Views :: :: ประกาศราคากลาง
ราคากลางโครงการระบบการจัดการเรียนรู้และการสอบออนไลน์สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, December 28, 2016 4:28 PM
ประกาศราคางกลางเครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูง
โดย Alongkorn :: 185 Views :: :: ประกาศราคากลาง

ประกาศราคางกลางเครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูง

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, March 27, 2015 4:28 PM
ราคากลางการสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
โดย Wichyada :: 514 Views :: :: ประกาศราคากลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, March 23, 2015 3:00 PM
ประชาคมอาเซียน
โดย Wichyada :: 655 Views :: :: ประกาศราคากลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, March 23, 2015 11:32 AM
ราคากลาง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
โดย Wichyada :: 594 Views :: :: ประกาศราคากลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, January 26, 2015 2:01 PM
จัดนิทรรศการ “IP Innovation and Technogy Expo-IPITEx. ๒๐๑๕”
โดย Watcharin :: 654 Views :: :: ประกาศราคากลาง
จัดนิทรรศการ “IP Innovation and Technogy Expo-IPITEx. ๒๐๑๕”
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, August 01, 2014 9:51 AM
ประกาศข้อมูลราคากลาง
โดย admin :: 618 Views :: :: ประกาศราคากลาง
ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัยสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, July 31, 2014 7:32 PM
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
โดย admin :: 748 Views :: :: ประกาศราคากลาง
ข้อมูลราคากลางในการสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, July 06, 2017
ราคากลางจ้างดำเนินการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์
by sawitta @ 4:49 PM :: 46 Views :: :: ประกาศราคากลาง
ราคากลางจ้างดำเนินการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์
รายละเอียดเพิ่มเติม..
Thursday, September 15, 2016
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง ขนาด 50,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง
by sawitta @ 4:45 PM :: 303 Views :: :: ประกาศราคากลาง
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง ขนาด 50,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียดเพิ่มเติม..
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป