:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Wednesday, December 28, 2016 4:28 PM
ประกาศราคางกลางเครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูง
โดย Alongkorn :: 109 Views :: :: ประกาศราคากลาง

ประกาศราคางกลางเครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูง

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, March 27, 2015 4:28 PM
ราคากลางการสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
โดย Wichyada :: 457 Views :: :: ประกาศราคากลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, March 23, 2015 3:00 PM
ประชาคมอาเซียน
โดย Wichyada :: 548 Views :: :: ประกาศราคากลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, March 23, 2015 11:32 AM
ราคากลาง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
โดย Wichyada :: 480 Views :: :: ประกาศราคากลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, January 26, 2015 2:01 PM
จัดนิทรรศการ “IP Innovation and Technogy Expo-IPITEx. ๒๐๑๕”
โดย Watcharin :: 538 Views :: :: ประกาศราคากลาง
จัดนิทรรศการ “IP Innovation and Technogy Expo-IPITEx. ๒๐๑๕”
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, August 01, 2014 9:51 AM
ประกาศข้อมูลราคากลาง
โดย admin :: 554 Views :: :: ประกาศราคากลาง
ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัยสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, July 31, 2014 7:32 PM
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
โดย admin :: 669 Views :: :: ประกาศราคากลาง
ข้อมูลราคากลางในการสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, September 15, 2016
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง ขนาด 50,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง
by sawitta @ 4:45 PM :: 186 Views :: :: ประกาศราคากลาง
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง ขนาด 50,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียดเพิ่มเติม..
Monday, March 21, 2016
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการวิจัยและข้อเสนอแนะในการจัดสรรงบประมาณการวิจัยด้ารเศรษฐกิจพอเพียง
by sawitta @ 3:09 PM :: 241 Views :: :: ประกาศราคากลาง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการวิจัยและข้อเสนอแนะในการจัดสรรงบประมาณการวิจัยด้ารเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดเพิ่มเติม..
Monday, March 07, 2016
จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมสำนักงานฯ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
by sawitta @ 4:05 PM :: 240 Views :: :: ประกาศราคากลาง
จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมสำนักงานฯ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม..
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป