:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Tuesday, September 05, 2017 3:10 PM
ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัย ครั้งที่ 2
โดย Panutchanard :: 2189 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
ในระหว่างวันที่ 23 - 24 กันยายน 2560 
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, September 28, 2016 3:33 PM
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙ (ครั้งที่๒)
โดย Wichyada :: 875 Views :: :: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, ประกาศทุนวิจัย

Social Science Asia

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, July 01, 2016 1:49 PM
ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกและ/หรือ นักวิจัยรุ่นเยาว์ เข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ ๙
โดย Wichyada :: 4218 Views :: :: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, ประกาศทุนวิจัย

ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, July 01, 2016 9:19 AM
ประกาศ เรื่องการอนุมัติทุนอุดหนุนเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการความร่วมมือเพิ่มมูลค่าสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ (Co-funding) ประจำปี 2559
โดย Wichyada :: 903 Views :: :: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, ประกาศทุนวิจัย

-

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, June 16, 2016 4:17 PM
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการความร่วมมือไทย–จีน (NRCT-NSFC) ด้าน Future Earth
โดย Wichyada :: 2241 Views :: :: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, ประกาศทุนวิจัย
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 

ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, May 23, 2016 5:02 PM
ภาพการประชุมชี้แจงทุนอุดหนุนการวิจัย และพิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
โดย Wichyada :: 842 Views :: :: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่

ทุนบัณฑิตศึกษา ๒๕๕๙

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, May 23, 2016 3:26 PM
"การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม"
โดย Wichyada :: 2218 Views :: :: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, ประกาศทุนวิจัย

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, May 13, 2016 2:42 PM
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS) ประจำปี ๒๕๖๐
โดย Wichyada :: 5192 Views :: :: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, ประกาศทุนวิจัย

กำหนดเปิดรับสมัคร : วันที่ ๑ มิถุนายน - ๘ กันยายน ๒๕๕๙

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Saturday, April 16, 2016 12:48 AM
รับสมัครเยาวชน เพื่อคัดเลือกเป็น TIJ Youth Ambassador
โดย admin :: 758 Views :: :: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมการประชุม CCPCJ สมัยที่ 25 ระหว่างวันที่ 23-27 พ.ค. 59
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, April 12, 2016 10:00 AM
ขอเชิญชวนนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" ประจำปี ๒๕๕๙
โดย Wichyada :: 2250 Views :: :: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, ประกาศทุนวิจัย

ระหว่างวันที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป