:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Friday, November 17, 2017 4:44 PM
ระเบียบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2560
โดย Panutchanard :: 558 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศ กฎ ระเบียบ วช.

รายละเอียดดังนี้ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, August 03, 2017 9:49 AM
แจ้งแก้ไขประกาศการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
โดย admin :: 151 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศ กฎ ระเบียบ วช.
ตามที่ วช. ได้ประกาศการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ลงวันที่ 1 ก.พ. 2560
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, February 17, 2017 9:56 AM
กฎบัตรการตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน
โดย Panutchanard :: 327 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศ กฎ ระเบียบ วช.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ว่าด้วย คำนิยาม วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, July 28, 2016 11:30 AM
นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร
โดย admin :: 452 Views :: :: ประกาศ กฎ ระเบียบ วช., เอกสารเผยแพร่
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, July 13, 2016 4:10 PM
หลักธรรมาภิบาลของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โดย Wichyada :: 494 Views :: :: ประกาศ กฎ ระเบียบ วช.

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, May 06, 2016 1:18 PM
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
โดย admin :: 589 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศ กฎ ระเบียบ วช.
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่่งชาติ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, February 17, 2016 2:52 PM
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
โดย Wichyada :: 1174 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, ประกาศ กฎ ระเบียบ วช.

ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ภายหลังวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, July 29, 2015 11:05 AM
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ
โดย Wichyada :: 10655 Views :: :: ประกาศ กฎ ระเบียบ วช., ประกาศทุนวิจัย

ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๕๙

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, June 16, 2015 10:49 AM
การรับข้อเสนอโครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โดย Wichyada :: 3196 Views :: :: ประกาศ กฎ ระเบียบ วช., ประกาศทุนวิจัย

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง "การรับข้อเสนอโครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘"

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, September 29, 2014 3:08 PM
ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
โดย Atiwatt :: 1507 Views :: :: ประกาศ กฎ ระเบียบ วช.

 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป