:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Wednesday, December 21, 2016 3:51 PM
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2559
โดย admin :: 4739 Views :: :: เอกสารเผยแพร่, download
เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยของโครงการวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และข้อมูลวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, September 21, 2016 5:30 PM
เอกสารประกอบการเสวนา นวัตกรรมนำประชารัฐพัฒนา Thailand4.0
โดย admin :: 440 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม, เอกสารเผยแพร่
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ณห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, July 28, 2016 11:30 AM
นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร
โดย admin :: 196 Views :: :: ประกาศ กฎ ระเบียบ วช., เอกสารเผยแพร่
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, July 13, 2016 5:26 PM
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559
โดย admin :: 142 Views :: :: เอกสารเผยแพร่

แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, May 23, 2016 5:02 PM
ภาพการประชุมชี้แจงทุนอุดหนุนการวิจัย และพิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
โดย Wichyada :: 506 Views :: :: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่

ทุนบัณฑิตศึกษา ๒๕๕๙

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, April 29, 2016 10:08 AM
สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
โดย admin :: 1085 Views :: :: เอกสารเผยแพร่
คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ จัดทำโดย คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, October 02, 2015 3:35 PM
เอกสารประกอบการประชุมระดมสมอง เรื่อง "ท้าทายไทย : ปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร"
โดย Wichyada :: 1000 Views :: :: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, งานประชุม สัมมนาและอบรม, เอกสารเผยแพร่

เอกสารประกอบการบรรยาย 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, July 16, 2015 9:41 AM
คู่มือการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ
โดย Wichyada :: 2722 Views :: :: เอกสารเผยแพร่
ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, May 27, 2015 4:31 PM
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
โดย Wichyada :: 433 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., เอกสารเผยแพร่

ดาว์โหลดเอกสารที่นี่

Friday, May 15, 2015 8:42 AM
ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โดย Wichyada :: 583 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ประกอบการบรรยายในการประชุม เรื่อง ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป