:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Thursday, April 27, 2017 9:38 AM
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โดย Panutchanard :: 4 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., เอกสารเผยแพร่

เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์และเกิดความโปร่งใสได้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, December 21, 2016 3:51 PM
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2559
โดย admin :: 5486 Views :: :: เอกสารเผยแพร่, download
เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยของโครงการวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และข้อมูลวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, September 21, 2016 5:30 PM
เอกสารประกอบการเสวนา นวัตกรรมนำประชารัฐพัฒนา Thailand4.0
โดย admin :: 484 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม, เอกสารเผยแพร่
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ณห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, July 28, 2016 11:30 AM
นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร
โดย admin :: 220 Views :: :: ประกาศ กฎ ระเบียบ วช., เอกสารเผยแพร่
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, July 13, 2016 5:26 PM
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559
โดย admin :: 157 Views :: :: เอกสารเผยแพร่

แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, May 23, 2016 5:02 PM
ภาพการประชุมชี้แจงทุนอุดหนุนการวิจัย และพิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
โดย Wichyada :: 535 Views :: :: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่

ทุนบัณฑิตศึกษา ๒๕๕๙

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, April 29, 2016 10:08 AM
สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
โดย admin :: 1126 Views :: :: เอกสารเผยแพร่
คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ จัดทำโดย คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, October 02, 2015 3:35 PM
เอกสารประกอบการประชุมระดมสมอง เรื่อง "ท้าทายไทย : ปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร"
โดย Wichyada :: 1035 Views :: :: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, งานประชุม สัมมนาและอบรม, เอกสารเผยแพร่

เอกสารประกอบการบรรยาย 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, July 16, 2015 9:41 AM
คู่มือการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ
โดย Wichyada :: 2769 Views :: :: เอกสารเผยแพร่
ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, May 27, 2015 4:31 PM
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
โดย Wichyada :: 454 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., เอกสารเผยแพร่

ดาว์โหลดเอกสารที่นี่

หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป