เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ วช.
Call Center :02-561-2445

     

ผู้บริหาร
   
โทรศัพท์ (เบอร์ต่อ)
   
อีเมล์

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ศาตราจารย์นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

   
108
   

รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง

     
111
     
wiparat_d@yahoo.com

รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
-ว่าง-

   
110
     
-
ที่ปรึกษาด้านการวิจัย


   
115
   

ที่ปรึกษาด้านการวิจัย


     
114
     

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย
ดร.ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา

   
112
   
pattamarat.kunjara@gmail.com
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย
นายธีรวัชร ภรสัมฤทธิ์

     
585
     
ritdhidej@gmail.com


    กองนโยบายและแผนการวิจัย      

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการวิจัย
นายสมปรารถนา สุขทวี

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาการและสภาวิจัยแห่งชาติ
นางสาวสุรีรัตน์ คิ้วฮก


    301


350
    ninuau@hotmail.com       กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

     
ผู้อำนวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
นางนิตยา พุทธโกษา
   
401
     
nittayanrct@gmail.com

     
 กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย

     
ผู้อำนวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
นายธีรวัฒน์ บุญสม

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
ดร. กลอยใจ สำเร็จวาณิชย์

   
501


             
0 2942 8252 - 3
                
kloyjais@hotmail.com
       กองมาตรฐานการวิจัย

     
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการวิจัย
ดร. อังสนา โตกิจกล้า

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์


ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน
นางสาววาสนา น้อยนาช

   
602


620604

    angsana_t@hotmail.comwnoinaj@hotmail.com

   
 ศูนย์สารสนเทศการวิจัย

     
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัย
นายเอนก บำรุงกิจ

ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางมาริยาท ตั้งมิตรเจริญ


   
 701


750
    bamrungkit@hotmail.com


mariyad.t@nrct.go.th
      กองการต่างประเทศ
 
     
ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ
นางสาวพรรณี ปัญญาวัฒนาพร

    201     panee_nrct@yahoo.com
       สำนักงานเลขานุการกรม

     
เลขานุการกรม
นางสาวสุดาวีณ์ นุกูลกิจเสรี

ผู้อำนวยการกลุ่มการคลังและงบประมาณ
นางสาวเสาวนีย์ มุ่งสุจริตการ

ผู้อำนวยการกลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
นางสาวอาภากร ชัยสุริยา

ผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล
นางเพลินจิตต์ นกสกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร
นายดวงภัทร เจริญทรัพย์

    801 


820


850


831


846

    suvi.n8152@gmail.com


sawaengj@yahoo.com


apa.nrct@gmail.com


     
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

     
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
    110    
     
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวปริญดา บุตะโยธี

   
860
    prindabut@yahoo.com
      กลุ่มตรวจสอบภายใน

     
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
นางสาวเบญจวรรณ รักพุดชา


    870