Saturday, August 11, 2012
ขยายเวลาการรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2556
By สุดารัตน์ @ 5:19 PM :: 33903 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2556
(การวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 11 กลุ่มเรื่อง และ 9 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน)
 
------------------------------------------------------

        สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางทางวิชาการที่มีภารกิจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่หน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2556 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย โดยในการจัดทำกรอบงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 11 กลุ่มเรื่อง และ 9 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน ที่สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานให้ทุน 5 หน่วยงานของประเทศ คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกัน จัดทำยุทธศาสตร์เฉพาะด้านและกำหนดเป็นกรอบวิจัยเพื่อการจัดสรรทุนวิจัย ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อน มุ่งเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการ ผู้ทำวิจัย ผู้นำผลงานไปใช้ประโยชน์ร่วมแสดงความคิดเห็น และกำหนดกรอบการวิจัยร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาสำคัญเร่งด่วนของประเทศอย่างสมดุล และยั่งยืนพร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งชี้นำ และสร้างความคุ้มค่าในการลงทุน วช. โดยภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย (ภค.) ได้กำหนดกรอบการวิจัย ดังนี้ (ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ)

- ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย (แบบ วช.1ช) สำหรับข้อเสนอการวิจัยที่เป็นแผนงานวิจัย และแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ วช.1 ย/วช. 1 ด.) สำหรับโครงการวิจัยย่อย โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือการลงทะเบียนได้ที่ www.nrct.go.th 
- ลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ nrpm.nrct.go.th โดยคลิกเลือกหัวข้อ การรับข้อเสนอการวิจัยการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 11 กลุ่มเรื่อง และ 9 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน พร้อมแนบไฟล์แผนงานวิจัยและโครงการวิจัยย่อยในรูปแบบ PDF โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 20 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2555 31 สิงหาคม 2555 หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจารณา
- วช. จะเปิดโอกาสให้ท่านมาลงทะเบียนด้วยตนเอง พร้อมบริการให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ประสบปัญหาในการลงทะเบียนโดยขอท่านให้จัดเตรียมข้อมูลมาให้พร้อม และ วช.ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการสำหรับผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับคำแนะนำระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2555 จำนวน วันละ 50 ราย ซึ่งจะต้องลงทะเบียนที่ http://rpc.nrct.go.th/ ในวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2555 เท่านั้น 
- วช. ขอสงวนสิทธิ ไม่ส่งคืนข้อเสนอการวิจัยของผู้ที่ไม่ได้รับทุน โดยจะดำเนินการทำลายข้อเสนอการวิจัยดังกล่าว
- ต้องมีหนังสือนำส่งจากหน่วยงาน ระดับกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป กรณีหน่วยงานจัดทำหนังสือนำส่งในภาพรวมของทุกแผนงานวิจัย ให้สำเนาหนังสือนำส่ง แนบเอกสารแต่ละแผนงานด้วย 
- การส่งเอกสาร กรณีที่มีการส่งโดยตนเองให้ส่งภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 4 กันยายน 2555 ณ ห้องธุรการ ของ ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย (ภค.) อาคาร วช.3 ชั้น 3 และหากส่งทางไปรษณีย์จะต้องประทับตราไปรษณีย์ หรือ ผู้ให้บริการในลักษณะไปรษณีย์ภายในวันที่ 4 กันยายน 2555 ทั้งนี้เอกสารต้นฉบับที่นำส่งมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข และหากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ
- ให้นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัย โดยรวมทั้งต้นฉบับที่มีการส่งลงนามแล้ว พร้อมสำเนา รวมเป็น 10 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย (MS word) จำนวน 2 ชุด ถึง วช. ตามที่อยู่ด้านล่าง ในเวลาราชการ ภายในวันที่ 4 กันยายน 2555

- การจ่าหน้าซอง 
เรียน ผู้อำนวยการภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย
ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
(การวิจัยกลุ่มเรื่อง.................................................)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย (ภค.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
โทร. 0-2579-2284, 0-2561-3721 
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 511, 544, 487 และ 489 
โทรสาร 0-2561-3721, 0-2940-5495

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้เพิ่มเติม (ดาวน์โหลด)

 1. การรับข้อเสนอการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ๑๑ กลุ่มเรื่อง และ ๙ กลุ่มเรื่องเร่งด่วน โดยลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ 
http://nrpm.nrct.go.th/NewInterface/ResearchFundList.aspx  และเลือก (Select) กลุ่มเรื่องที่ต้องการสมัคร ดังนี้

กลุ่มเรื่องชุดที่ 1 วงเงินงบประมาณ 1,000 ล้านบาท จำนวน 11 กลุ่มเรื่องการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศได้แก่
1. ข้าว
2. มันสำปะหลัง
3. ยางพารา
4. ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
5. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
6. สุขภาพและชีวเวชศาสตร์ (Health and Biomedicine)
7. อ้อยและน้ำตาล
8. อาหารเพื่อความมั่นคง
9. สานเกลียวคู่นวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย
10. เกษตรที่สูง จะประกาศกรอบวิจัยภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕
11. ปาล์มน้ำมัน จะประกาศกรอบวิจัยภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕

กลุ่มเรื่องชุดที่ 2 วงเงินงบประมาณ 430 ล้านบาท จำนวน 9 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน ได้แก่
1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
2. ความมั่นคงและวัฒนธรรมของชาติและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
3. ด้านภาวะโลกร้อนและงานนโยบายพลังงานทางเลือกเพื่อลดภาวะโลกร้อน
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
5. สังคมผู้สูงอายุ
6. การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
7. พัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลผลิตด้านสัตว์เศรษฐกิจ
8. เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่ออุตสาหกรรม
9. การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้

2.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2556 (การวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 11 กลุ่มเรื่อง และ 9 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 
3. กรอบการวิจัย ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2556
4. คู่มือสำหรับลงทะเบียน การใช้ระบบ NRPM สำหรับนักวิจัย
5. แบบฟอร์มจัดทำโครงการ

4.1 แบบ วช.1ช (แผนงานวิจัย) 
4.2 แบบ วช. 1ค
4.3 แบบ วช.1ย/วช.1ด (โครงการย่อย)
4.4 แบบ วช. 2ค

6. ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ.2550
7. จริยธรรมการวิจัยในคน
8. จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
9. ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๔
10. แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม