:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Publish date : Monday, May 21, 2012 10:04 AM

การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย


โดย เปาวรัช :: 1501 Views :: IN ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.
 

     
   

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย (ภบ.) จัดการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาดินขาวเคโอลินเป็นสารเคลือบผล เพื่อเพิ่มผลผลิตควบคุมเพลี้ยไฟและโรคแอนแทรคโนสในไม้ผลเศรษฐกิจ” วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมบุญนาค สำนักงานคณะกรรมการวิจยแห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ เพื่อนำเสนอผลการวิจัยและเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ และผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำจัดแมลง โรคพืช และการเพิ่มผลผลิตพืชและผลไม้จากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอข้อคิดเห็น และประสบการณ์ เพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตไม้ผลเพื่อการบริโภคและการพาณิชย์ต่อไป

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการฯ วช. เปิดเผยว่า วช. ได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่ รศ.ดร.คณพล จุฑามณี และคณะ แห่งมหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์ เพื่อขยายผลต่อยอดงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาดินขาวเคโอลินเป็นสารเคลือบผล เพื่อเพิ่มผลผลิต ควบคุมเพลี้ยไฟ และโรคแอนแทรคโนสในไม้ผลเศรษฐกิจ” โดยนำดินขาวเคโอลินที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิค เครื่องสำอาง มาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
เป็นสารเคลือบใบและผลในมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้และลดการระบาดของโรคแอนแทรคโนสและราดำในแก้วมังกร จากการศึกษาวิจัยพบว่า ดินขาวเคโอลินในประเทศไทยมีอยู่ในหลายพื้นที่  เช่น อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (MT) อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (UTD) และอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (RN) ต่างมีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี รวมทั้งคุณสมบัติในการเป็นวัสดุเคลือบใบ กิ่ง และผล เพื่อลดอาการใบไหม้ และเพิ่มคุณภาพผลผลิตในไม้ผลต่างกันโดยพบว่าดินขาวเคโอลินทั้ง 3 แหล่ง สามารถนำมาพัฒนาเป็นสารเคลือบใบและผลในมะม่วงและแก้วมังกรได้ดี เมื่อพ่นสารเคโอลินจะสามารถป้องกันการทำลายของแมลงศัตรูพืชได้ และยังป้องกันไม่ให้ผิวผลไม้สัมผัสกับแดดโดยตรง เนื่องจากมีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์ม บาง ๆ จึงทำให้ผลไม้มีผิวสวยงาม โดยเฉพาะดินขาวเคโอลินจากอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (MT) เหมาะสำหรับใช้เคลือบผลมะม่วงในฤดูร้อน เพื่อป้องกันกระบวนการสังเคราะห์แสงของมะม่วง ทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้น ผิวมะม่วงในระยะสุกมีสีเหลืองสวยงามและยังช่วยลดโอกาสของการเกิดโรคแอนแทรคโนสบนผิวมะม่วงน้ำดอกไม้ในระยะผลสุกได้ นอกจากนั้น ยังลดการเกิดโรคใบจุดสีน้ำตาลบนกิ่งแก้วมังกรด้วย

ผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ดินขาวเคโอลินสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตลดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช และสามารถช่วยลดการใช้สารเคมีในการควบคุมแมลงและโรคพืชในไม้ผลเศรษฐกิจได้ดี


Rating