:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Publish date : Monday, June 03, 2013 1:14 PM

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว


โดย admin :: 2023 Views :: IN ประกาศรับสมัครงาน
 

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,000 บาท

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เพศชาย/หญิง
 2. สัญชาติไทย
 3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 4. หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
 2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Office, Internet, ...)
 3. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการได้
 4. มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้ดี
 5. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 6. มีความสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตบริการ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว x 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาปริญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ โดยเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" และลงชื่อกำกับไว้มุมล่างด้านขวาทุกหน้าของเอกสาร

กำหนดการรับสมัคร
กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 28 มิถุนายน 2556

สถานที่รับสมัคร

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 4 ชั้น 4 เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2561 2445 ต่อ 459, 565

download

ประกาศรับสมครงาน 
 
Rating