Viewing Category

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Tuesday, December 30, 2014 4:41 PM
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า กลุ่มเรื่องวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 2
โดย admin :: 756 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nrms.go.th
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, December 17, 2014 1:44 PM
การจัดทำงบประมาณการวิจัยในลักษณะบูรณาการ ด้านการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โดย admin :: 7200 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย
การเสนอของบประมาณด้านการวิจัยฯ การจัดทำเอกสารเสนอของบประมาณได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, November 18, 2014 3:26 PM
การจัดกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ภาคใต้ / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย Voranart :: 1167 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย, เอกสารเผยแพร่, download

.

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, November 10, 2014 4:38 PM
การจัดกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ภาคเหนือ/ภาคกลางและภาคตะวันออก
โดย Voranart :: 1518 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย, download

.

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, November 07, 2014 2:49 PM
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)
โดย admin :: 1569 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
ประกาศรับข้อเสนอฯ ด้านวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) ระหว่างวันที่ 24 พ.ย. - 26 ธ.ค. 57 ผ่านระบบ NRMS
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, November 07, 2014 8:30 AM
ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุน กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
โดย admin :: 916 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี2557 กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, October 20, 2014 4:06 PM
ภาพถ่ายและข้อมูลการประชุมชี้แจงกรอบวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558
โดย Voranart :: 1566 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย, เอกสารเผยแพร่, download

.

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, September 08, 2014 2:56 PM
ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557
โดย admin :: 9374 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 25557 รวม 13 กลุ่มเรื่อง
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, August 22, 2014 9:36 AM
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ประจำปี 2558 (FY 2015)
โดย admin :: 8665 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 10 กันยายน 2557
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, August 06, 2014 11:13 AM
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกรอบการวิจัย ทุนบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558
โดย admin :: 1235 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกรอบการวิจัย 2558 จำนวน 9 กรอบการวิจัย

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป