Viewing Category

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Friday, April 04, 2014 11:15 AM
ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัยฯ
โดย SuperUser :: 2926 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2557
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, March 27, 2014 5:57 PM
ประกาศจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดการความรู้การวิจัย ประจำปี 2557 (ฉบับปรับปรุง)
โดย SuperUser :: 2627 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
โดยจัดส่งข้อเสนอภายในวันที่ 30 เมษายน 2557
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, March 17, 2014 2:04 PM
รายละเอียดข้อมูลราคากลางในการสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเรื่องข้าว, ปาล์มน้ำมัน, สมุนไพรไทย
โดย SuperUser :: 1731 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, March 12, 2014 9:12 AM
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านอาหารเพื่อความมั่นคง และด้านความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2557
โดย Suphawan :: 2978 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
กำหนดเปิดรับข้อเสนอ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 16 เมษายน 2557
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, February 18, 2014 1:40 PM
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์
โดย Suphawan :: 2183 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
เพื่อทดแทนการนำเข้า หรือลดภาระรายจ่ายของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557  รับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้ - 19 มีนาคม 2557
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, January 03, 2014 11:37 AM
ประชาสัมพันธ์ ทุน NSF (Nation Science Foundation) ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดย Suphawan :: 2559 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
สนับสนุนให้นักวิจัยไทยสามารถทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยสหรัฐฯ จำนวน 2 โปรแกรม
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, January 02, 2014 9:28 AM
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อร่างกรอบการวิจัย
โดย SuperUser :: 1279 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
ประจำปีงบประมาณ 2557(เพิ่มเติม) ใน 3 กลุ่มเรื่อง
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, September 17, 2013 5:57 PM
ประกาศรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557
โดย SuperUser :: 15712 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, August 15, 2013 7:01 PM
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเบื้องต้น (รอบที่ 2)
โดย SuperUser :: 4177 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

เพื่อรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2556 (รอบที่ 2)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, June 24, 2013 11:14 AM
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ประจำปี 2557 (FY 2014)
โดย SuperUser :: 9103 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 ก.ย. 56
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป