Viewing Category

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Monday, June 15, 2015 11:58 AM
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559
โดย admin :: 4325 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2558
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, June 08, 2015 10:00 AM
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program)ประจำปี ๒๕๕๙
โดย Wichyada :: 3946 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS ) ประจำปี ๒๕๕๙

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, June 02, 2015 4:11 PM
ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์
โดย Atiwatt :: 1353 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
ประจำปี 2558
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, May 15, 2015 12:00 PM
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบ2
โดย admin :: 3658 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
โดย มีกรอบวิจัย จำนวน 14 กลุ่มเรื่อง
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, April 30, 2015 3:00 PM
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี ๒๕๕๘
โดย Wichyada :: 2604 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี ๒๕๕๘ (2015 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, April 21, 2015 2:08 PM
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
โดย Wichyada :: 2764 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งงขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำกรอบการวิจัย
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, April 21, 2015 11:29 AM
การรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมฯ โครงการความร่วมมือเพิ่มมูลค่าสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ (Co-funding) ประจำปี ๒๕๕๘
โดย Wichyada :: 1537 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมฯ

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, April 03, 2015 9:43 AM
ประกาศทุนอุดหนุน สาขานิติศาสตร์
โดย Wichyada :: 1209 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน ๒ โครงการ

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, April 01, 2015 11:07 AM
ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โดย Wichyada :: 1523 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย, เอกสารเผยแพร่

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่อง "ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘"

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, March 24, 2015 5:18 PM
ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558
โดย Wichyada :: 4042 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป