Viewing Category

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Tuesday, April 21, 2015 2:08 PM
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
โดย Wichyada :: 2540 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งงขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำกรอบการวิจัย
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, April 21, 2015 11:29 AM
การรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมฯ โครงการความร่วมมือเพิ่มมูลค่าสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ (Co-funding) ประจำปี ๒๕๕๘
โดย Wichyada :: 1454 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมฯ

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, April 03, 2015 9:43 AM
ประกาศทุนอุดหนุน สาขานิติศาสตร์
โดย Wichyada :: 1069 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน ๒ โครงการ

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, April 01, 2015 11:07 AM
ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โดย Wichyada :: 1364 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย, เอกสารเผยแพร่

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่อง "ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘"

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, March 24, 2015 5:18 PM
ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558
โดย Wichyada :: 3580 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, March 23, 2015 10:55 AM
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่องพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-จีน
โดย admin :: 1042 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
ประจำปีงบประมาณ 2558
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, March 20, 2015 2:46 PM
การรับข้อเสนอโครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โดย Wichyada :: 2535 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
การประเมินผลการวิจัยของประเทศประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, January 12, 2015 11:15 AM
การจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ตามแนวพระราชดำริ
โดย admin :: 5205 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2558
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, December 30, 2014 4:41 PM
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า กลุ่มเรื่องวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 2
โดย admin :: 829 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nrms.go.th
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, December 17, 2014 1:44 PM
การจัดทำงบประมาณการวิจัยในลักษณะบูรณาการ ด้านการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โดย admin :: 7821 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย
การเสนอของบประมาณด้านการวิจัยฯ การจัดทำเอกสารเสนอของบประมาณได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป