Viewing Category

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Tuesday, July 01, 2014 1:36 PM
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 ด้านพลังงานทดแทนภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย-จีน
โดย SuperUser :: 2557 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่ 25 ก.ค. 2557
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, July 01, 2014 1:00 PM
การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ2557 รอบ2
โดย SuperUser :: 10522 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
กลุ่มเรื่องการสร้างสรรค์งานศิลป์ การสร้างการรับรู้ภาษาไทยในสังคมไทยและโลก และการศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, June 24, 2014 5:48 PM
การรับข้อเสนอการวิจัยโครงการมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ ปี 2557 กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
โดย SuperUser :: 4176 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
เปิดรับเอกสารเชิงหลักการถึงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, June 12, 2014 7:09 PM
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่องเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
โดย SuperUser :: 1017 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
ประจำปีงบประมาณ 2557 (รอบที่ 2)
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, May 29, 2014 11:21 AM
ประกาศทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2558
โดย SuperUser :: 3722 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
สมัครขอรับทุนบนระบบออนไลน์ของ JSPS ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2557
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, May 01, 2014 2:45 PM
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2557
โดย SuperUser :: 3770 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
(2014 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, April 04, 2014 11:15 AM
ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัยฯ
โดย SuperUser :: 3103 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2557
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, March 27, 2014 5:57 PM
ประกาศจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดการความรู้การวิจัย ประจำปี 2557 (ฉบับปรับปรุง)
โดย SuperUser :: 2824 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
โดยจัดส่งข้อเสนอภายในวันที่ 30 เมษายน 2557
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, March 17, 2014 2:04 PM
รายละเอียดข้อมูลราคากลางในการสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเรื่องข้าว, ปาล์มน้ำมัน, สมุนไพรไทย
โดย SuperUser :: 1888 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, March 12, 2014 9:12 AM
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านอาหารเพื่อความมั่นคง และด้านความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2557
โดย Suphawan :: 3148 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
กำหนดเปิดรับข้อเสนอ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 16 เมษายน 2557
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป