Viewing Category

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Tuesday, September 17, 2013 5:57 PM
ประกาศรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557
โดย SuperUser :: 12621 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, August 15, 2013 7:01 PM
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเบื้องต้น (รอบที่ 2)
โดย SuperUser :: 3753 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

เพื่อรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2556 (รอบที่ 2)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, June 24, 2013 11:14 AM
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ประจำปี 2557 (FY 2014)
โดย SuperUser :: 8159 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 ก.ย. 56
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, May 23, 2013 1:30 PM
วช.ประกาศการรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
โดย SuperUser :: 3099 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารเชิงหลักการและรายละเอียดต่างๆ โดยกำหนดส่งเอกสารภายใน 10 มิ.ย. 56
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Sunday, May 19, 2013 1:19 PM
วช.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยปีงบประมาณ 2556 ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
โดย SuperUser :: 4092 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

โดยนักวิจัยจะต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRPM และดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามประกาศสำนักงานฯ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, May 10, 2013 3:00 PM
รับสมัครนักวิจัยเข้ารับทุน The JSPS RONPAKU ประจำปี 2557 (JFY2014)
โดย SuperUser :: 7378 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2557 (JFY2014)
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, April 29, 2013 9:49 AM
ประกาศผลผู้ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ปี 2556
โดย SuperUser :: 3500 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

ประกาศผลผู้ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, April 24, 2013 3:20 PM
การให้ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2556
โดย SuperUser :: 3109 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
(2013 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers) จาก The National Research Foundation of Korea (NRF) สาธารณรัฐเกาหลี
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, April 09, 2013 4:30 PM
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยฯ ประจำปี 2556 รอบที่ 2
โดย SuperUser :: 4856 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

ภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้า ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน ใน 3 กลุ่มเรื่อง

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, April 05, 2013 3:22 PM
ร่วมแสดงความคิดเห็นสำหรับการพัฒนากรอบการวิจัย 2557
โดย SuperUser :: 4082 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นสำหรับการพัฒนากรอบการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป