Download

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม และฝึกอบรม: 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (สามารถโหลดได้ และจะมีแจกในรูปแบบไฟล์ในแฟลซไดร์ฟในวันจัดอบรม ทั้งนี้หากมีการอัพเดตไฟล์ สามารถโหลดเพิ่มเติมได้ที่เครื่องเจ้าหน้าที่ วช.)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “คิดโจทย์และเขียนข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช.” รุ่นที่ 2 

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 

 • คิดโจทย์วิจัยอย่างไร ให้เกิดบูรณาการ เพื่อตอบสนองกับแหล่งทุน 
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.นัยพินิจ คชภักดี กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ไฟล์แนบ 1ไฟล์แนบ 2ไฟล์แนบ 3ไฟล์แนบ 4 

 • ขั้นตอนการส่งข้อเสนอการวิจัย และการประสานงานให้ได้ใจแหล่งทุน และ
  กระบวนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย กรณีศึกษา ข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนและไม่ได้รับการสนับสนุน
  1. นายธีรวัชร ภรสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล วช.
  2. นางสาวธรรมภรณ์ ประภาสะวัติ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย วช.

ไฟล์แนบ 5ไฟล์แนบ 6 

การประชุมชี้แจงโครงการ "ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่" วันอังคารที่ 23 ก.พ. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 


คู่มือนักวิจัยมือใหม่

ดาวน์โหลด PDF คลิก 
[file size 183.2 MB]

ตำราชุดฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิจัย"
ดาวน์โหลด PDF คลิก
[file size 4.45 MB]

ไฟล์ตัวอย่างการบรรยาย สำหรับวิทยากรในโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย
 • ไฟล์แนบ 1 

การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก

 • ไฟล์แนบ 1 

การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดงานวิจัย การสังเคราะห์วรรณกรรม

 • ไฟล์แนบ 1 

รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล

 • ไฟล์แนบ 1 

รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล

 • ไฟล์แนบ 1 

การวิจัยพัฒนาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

 • ไฟล์แนบ 1 

การวัด การสร้างเครื่องมือ

 • ไฟล์แนบ 1 

หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย

 • ไฟล์แนบ 1