นักประเมินฯ

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย


สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)  กำหนดจัดโครงการหลักสูตร การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 6-8 ดังนี้

รุ่นที่ 6 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รุ่นที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560

รุ่นที่ 8 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560

ณ ห้องประชุมจำเนียรสาร ชั้น 24 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สำนักงานใหญ่บางเขน

รายละเอียดคลิก